ჰო და არას ჭიდილია ერთადერთი გზა ჭეშმარიტების აღმოჩენისა და პოვნისა ილია

"ჰო და არას ჭიდილია ერთადერთი გზა ჭეშმარიტების აღმოჩენისა და პოვნისა" ილია

აფხაზეთის ომის ქრონიკები

15-08-2015, 00:00

  afxazeTis omis dawyebidan 23 weli gavida. 1994 wlis 14 agvistos afxazeTSi sakomunikacio infrastruqturebis usafrTxoebis dacvis mizniT afxazeTis xelmZRvanelobasTan SeTanxmebis Semdeg, saqarTvelos Sinagani jarebisa da samxedroebis SezRuduli kontigenti gadaadgilda afxazeTis teritoriaze. afxazeTis avtonomiuri respublikis mTavrobis mier gamoqveynebul konfliqtis qronikebSi vkiTxulobT, rom 1994 wlis 14 agvistos separatistulma band-formirebebma qarTul SenaerTebs cecxli gauxsnes. pirveli Setakebebi moxda oCamCirisa da gulrifSis raionebSi; sisxlisRvris Tavidan acilebis mizniT qarTuli SenaerTebi soxumis SemogarenSi dabanakdnen; v. arZinbas erTpirovnuli gadawyvetilebis safuZvelze separatistulma afxazeTis umaRlesi sabWos prezidiumma mobilizacia gamoacxada da SeiaraRebulma afxazma separatistebma daikaves soxumis strategiuli punqtebi; swored ase daiwyo 1992-93 ww. saomari moqmedebebi afxazeTSi. ukve 1992 wlis 15 agvistos separatistebma ar moaweres xeli SeTanxmebul dokuments, romlis mixedviTac erToblivi 200-200 kaciani afxazur-qarTuli samxedro SenaerTi md. fsoudan samegrelomde daicavda satransporto komunikaciebs. 18 agvistos v. arZinbas separatistulma xelisuflebam datova soxumi; qarTuli SenaerTebi Sevidnen soxumSi; 19 agvistos separatistebi toveben gagras da iq qarTuli SenaerTebi ganlagdnen. 3 seqtembers moskovSi, ruseTis SuamavlobiT xelmoweril iqna SeTanxmeba cecxlis Sewyvetisa da ZalTa daSorebis Sesaxeb. 5-30 seqtembers qarTulma mxarem Seasrula SeTanxmeba da mis safuZvelze gagris zonidan gaiyvana SeiaraRebuli SenaerTebi; amave wlis oqtomberSi separatistulma SenaerTebma daarRvies SeTanxmeba da mTiel xalxTa konfederaciis `boevikebTan~ erTad, romlebsac samxedro teqnikiTa da samxedro-sazRvao flotiT mxars uWerda ruseTi, aRebul iqna gagra, sadac sastikad gauswordnen eTnikur qarTvelebs da maTi moWrili TavebiT stadionze fexburTic ki iTamaSes. 1993 w. 1 aprils saqarTvelos parlamentma miiRo dadgenileba, romelSic pirvelad daadanaSaula ruseTi afxazeTSi qarTvelTa eTnikuri wmendisa da genocidis politikis xelSewyobaSi. Sesabamisi mimarTva gaegzavna gaerosa da sxva saerTaSoriso organizaciebs, romelSic ruseTis qmedebebi Sefasda rogorc agresia, rac miznad isaxavs saqarTvelos teritorialuri mTlianobis darRvevasa da misi damoukideblobis xelyofas. 1993 wlis 27 ivlisi q. soWSi ruseTis SuamavlobiT daido SeTanxmeba `afxazeTSi cecxlis Sewyvetisa da masze kontrolis meqanizmis SemuSavebis Sesaxeb~. 1993 wlis 1-20 agvistos qarTulma mxarem mTlianad Seasrula SeTanxmeba: md. gumisTis monakveTze datova mxolod ori sameTvalyureo punqti, daiwyo batalionebis daSla, foTis mimarTulebiT gaiyvana mZime teqnika. 1993 wlis 1-15 seqtembers afxazeTSi da gansakuTrebiT soxumSi masiurad brundeba devnili mosaxleoba. iwyeba saswavlo weli. qalaqSi mimdinareobs aRdgeniTi samuSaoebi; ukve 16 seqtembers separatistebma daarRvies soWis SeTanxmeba da ruseTis samxedro nawilebis daxmarebiT daiwyes masiuri Sturmi praqtikulad ganiaraRebul soxumze. ieriSi ZiriTadad xorcieldeboda soxumis mSvidobian mosaxleobaze. 27 seqtembers ruseTis SeiaraRebuli Zalebis, Crdilo kavkasiis konfederantebisa da daqiravebuli `boevikebis~ meSveobiT, afxazi separatistebis mier aRebul iqna q. soxumi. xolo 30 seqtembers ruseTis samxedro resursebisa da daqiravebuli razmebis xelSewyobiT, separatistebma moaxdines afxazeTis mTeli teritoriis okupacia. afxazeTis konfliqtSi lanCxuTeli meomrebi aqtiurad monawileobdnen. maT gmirobis ramdenime aTeuli magaliTi aCvenes meomrebs. maSin, roca omSi zogierTi qvedanayofi fulis keTebasa da yaCaRobaze iyo gadasuli, Cveneburebi sicocxlis ukanasknel wamebamde ibrZodnen da afxazeTis teritoria TiTqmis yvelaze bolos datoves. ramdenime maTgani gagrisTvis, soxumisTvis, tyvarCelisTvis, oCamCirisTvis brZolaSi daiRupa. jambulaT xoferia xelSi iyo daWrili, Wriloba bolomde ar hqonda moSuSebuli, roca mis ZmasTan, arCil xoferiasTan erTad brZolis velze dabrunda. WrilobamouSuSebeli jambulaTi tyvarCelis misadgomebTan dauRupa. arCil xoferia Zmis daRupvis ambavs ase ixsenebs: `intuiciiT mivxvdi saqme cudad mqonda. bolos da bolos miTxres, rom Cemi Zma jambulaTi daWrili iyo da saswrafod saWiro iyo gadmoyvana. vertmfrenebma uari miTxres gafrenaze da radgan Cems Zmaze iyo laparaki verc davaZale. moxaliseebi gamomyvnen TxuTmet kacamde. gadavfrindiT eqvsni warCeSi da magram veRar mivuswari, gviani iyo, Cemi Zma daiRupa, misi Svela ver moxerxda.~ dRes afxazeTs isev separatistebi akontroleben, ra Tqma unda, rusebis daxmarebiT. isev Soria soxumamde, magram erT mSvenier dRes afrialdeba qarTuli xuTjvriani droSa fsouze da saqarTvelos daubrundeba ZirZveli miwa-wyali da Cveni qveyana iseve iqneba gadaWimuli `nikofsiidan-darubandamde~.   laSa sarjvelaZe    

განყოფილება: საზოგადოება
გადასვლები: 0
FACEBOOK კომენტარები
რეკლამა