ჰო და არას ჭიდილია ერთადერთი გზა ჭეშმარიტების აღმოჩენისა და პოვნისა ილია

"ჰო და არას ჭიდილია ერთადერთი გზა ჭეშმარიტების აღმოჩენისა და პოვნისა" ილია

სრულ გაურკვევლობაში ვართ, არ ვიცით ვის მივცეთ ხმა!?

10-08-2017, 00:00

მაგრამლანჩხუთელთაუმრავლესობასარსურსამთემაზეხმამაღლასაუბარი, ისინიგაღიზიანებულნიარიან, სხვაუფრომნიშვნელოვანისაკითხებიდაგადაუჭრელიპრობლემებიგვაწუხებს, ნუგაგვიჭირეთსაქმეამთქვენიარჩევნებითო, რომმივედითარჩევნებზედაავირჩიეთ, რაგაგვიკეთესო, ცრუდაპირებებითდაამდენიტყუილებითდავიღალეთ, იმისმაგივრად, რომხალხისპრობლემებიგადაწყვიტონ, პენსიებიდასოციალურიდახმარებებიგაგვიზარდონ, უმუშევრობასმიხედონდახალხიდაასაქმონ, ისევარჩევნებზელაპარაკობენო. 35 გამოკითხულირესპოდენტიდანმხოლოდმესამედმაგვიპასუხა, აქედანუმრავლესობასჯერარგადაუწყვეტია, რომელპარტიასმისცემსხმას, მაგრამარჩევნებზეაუცილებლადწავალთო. საინტერესოიყოერთერთიქართველიემიგრანტისკომენტარი, რომელმაცგვითხრა, ახლაჩამოვედისაქართველოში, მალეისევ უნდაწავიდესამუშაოდ, აბარაუნდაგავაკეთო, ოჯახიროგორუნდავარჩინო, ესგაგვიკეთაჩვენმამთავრობამ, გადაგვაგდოსაზღვარგარეთ, ჩვენსამბებსარკითხულობსდაარაფრითეხმარებაჩვენსოჯახებსო. უცხომხარეშიგადახვეწილი, ქართულსდანატრებული, გაუსაძლისპირობებშიმყოფნი, თვალცრემლიანიადამიანებიმუშაობენიმისათვისდაუვლიანუცხოტომისდავრდომილავადმყოფებს, რომრაიმეგროშებიიშოვონდაოჯახებსდაეხმარონო. სულაცარმინდაწასვლა, მაგრამსხვაგამოსავალიარმაქვსო. ნატოგუმბარიძე, ლანჩხუთი არჩევნებზეაუცილებლადწავალ, მაგრამჯერარგადამიწყვეტიარომელპარტიასმივცემხმას, რადგანარმინდაშევცდედაისევმოტყუებულიდავრჩე. რაფაელთეთრუაშვილი, ისრაელშიმცხოვრები საქართველოდანწავედი 45 წლისწინ, მასშემდეგყოველწელსდავდივარსაქართველოში, რადგანძალიანმიყვარს. არარსებობსზაფხული, რომარჩამოვიდე, მაგრამგულიმტკივაქართველიხალხიასეთგაჭირვებაშირომცხოვრობს. არჩევნებზეაუცილებლადუნდაწავიდნენდათავისიხმადააფიქსირონ, ხმაისეთკანდიდატსდაისეთპარტიას უნდამისცენ, რომელიცხალხსდაეხმარება. ნინოკვაჭაძე, სოფელინინოშვილი არჩევნებზეწავალ, მაგრამჯერარგადამიწყვეტია, რომელპარტიასმივცემხმას. კარგადდავფიქრდებიდადავრწმუნდები, რომღირსიაავირჩიოესათუისპარტია, მაშინავირჩევ. ლევანაბრამიშვილი, ლანჩხუთი არჩევნებზეაუცილებლადწავალ, მაგრამვისავირჩევჯერარვიცი, რადგანარჩამოვყალიბებულვარ. ყოველშემთხვევაშინაციონალურპარტიასარმივცემხმას, სხვაკინებისმიერს, მაგრამჯერდავფიქრდები. ცისანაკიკნაძე, ლანჩხუთი არჩევნებზეყველაუნდაწავიდეს, რომხმებიარგააყალბონ, მაგრამჯერარგადამიწყვეტია, ვისმივცემხმას. არჩევნებისსაკითხიძალიანრთულია, რადგანარუნდაშევცდეთარჩევანში, ისევმოტყუებულიარდავრჩეთ. იაგოზენაიშვილი, ლანჩხუთი არვიცი, ჯერარმიფიქრიაამსაკითხზე, როცადრომოვა, კიდევდავფიქრდები, რომარჩევანშიარშევცდე. რუსუდანფოცხიშვილი, ლანჩხუთი არჩევნებზეაუცილებლადწავალ, ყველაუნდაწავიდესარჩევნებზე, რომხმებიარგაყალბდეს, მაგრამარგადამიწყვეტია, ვისმივცემხმას. შალვამახარობლიშვილი, ქ. ოზურგეთი ძალიანდავიღალეთამდენიცრუდაპირებებით, ამიტომარჩევნებისთემაარმაინტერესებს, მაგრამთუარმივედით, ზოგიერთიპარტიაამითისარგებლებსდახმებსმიითვისებს, ამიტომყველაუნდაწავიდესარჩევნებზედახმამისცეს სასურველპარტიას, თუარა, საერთოდგადახაზოს. რამდენჯერაცავირჩიეთდანდობაგამოვუცხადეთ, არგაგვიმართლა, ახლასრულგაურკვევლობაშივართ, ვისმივცეთხმა, ისევრომარშევცდეთ. რუსუდანმანაგაძე ly:AcadNusx;mso-ansi-language:EN-US >

განყოფილება: რას ფიქრობს ხალხი
გადასვლები: 0
FACEBOOK კომენტარები