ჰო და არას ჭიდილია ერთადერთი გზა ჭეშმარიტების აღმოჩენისა და პოვნისა ილია

"ჰო და არას ჭიდილია ერთადერთი გზა ჭეშმარიტების აღმოჩენისა და პოვნისა" ილია

თუ მერი არ ითვალისწინებს ხალხის აზრს, არ უსმენს მას, ის მერი კი არა - რაიკომის მდივანია

თუ მერი არ ითვალისწინებს ხალხის აზრს, არ უსმენს მას, ის მერი კი არა - რაიკომის მდივანია
28-08-2017, 00:00

-batono amiran, Tqven merobis kandidatad wargadginaT ,, evropulma saqarTvelom“, ratom es partia da ara sxva? -minda giTxraT, rom ,,evropuli saqarTvelo“ dakompleqtebulia uaRresad kvalificiuri kadrebiT. aq kargad ician ra undaT da rogor daexmaron xalxs. mimaCnia, rom Cen gvaqvs yvela resursi, raTa gavimarjvoT arCevnebSi, xolo Semdgom xelisuflebaSi ki ar vibatonoT, aramed xalxTan erTad vmarToT situacia. samwuxarod, saqarTveloSi xdeba ise, rom verc erTi xelisufleba ver amarTlebs ndobas da ori ciklis iqeT ubralod veRar midis. ver vxedav raime perspeqtivas ,,qarTul ocnebaSi“, Tamamad SemiZlia vTqva, rom ,,evropuli saqarTvelo“ aris Zala, romelic radikalurad Secvlis situacias qveyanaSi. Zalian madlobeli var da pativad vTvli imas, rom lanCxuTis merobis kandidatad swored am partiam warmadgina. -sainteresoa, ra xdeboda im dros lanCxuTis TviTmarTvelobaSi, rodesac Tqven brZandebodiT sakrebulos Tavmjdomare? -iyo Zalian rTuli momentebi municipalitetis gamgebelTan urTierTobis dros, misi mxridan ar iyo kolegialuri damokidebuleba. elementaluri ambavia, rodesac raionSi sakrebulos Tavmjdomare iTvleba pirvel pirad, masTan unda SeaTanxmo mniSvnelovan Tanmdebobebze kadrebis daniSvnis sakiTxi, aseTi ram ar yofila. Tumca, Cven ar dagviblokavs arc erTi misi iniciativa, winadadeba da zurgs ukan ar gvimoqmedia, magram sapirispiro xdeboda maTi mxridan, kardakar siarulis dros ambobdnen, rom ara sakrebulo da misi Tavmjdomare, gacilebiT met saqmes gavakeTebdiTo. xolo vinmes rom gasCenoda kiTxva, raSi gamoixateba maTi mxridan xelSeSlao, daibneodnen da verafers upasuxebdnen. sabednierod, am gaugebrobis paralelurad keTdeboda bevri kargi saqme, infrastruqturuli proeqtebi, xorcieldeboda soflis mxardamWeri programebi da a.S. Cemi saqmianoba yovelTvis iyo gamWvirvale, erTxel vTxove Jurnalistebs, mosuliyvnen Cems samuSao oTaxSi da enaxaT ras vakeTebdi, ramden xans vmuSaobdi, ramdeni stumari meyoleboda. Cemi samuSao dRe iwyeboda dilis 9 saaTze da mTavrdeboda saRamos 6 saaTze. imdeni adamiani movida sxvadasxva problemebiT, rom Jurnalistebma ramdenime saaTis meti ver gauZles da wavidnen. ar mqonda miRebis dReebi, yoveldRe SeeZloT mosvla lanCxuTelebs da isini aucileblad unda mimeRo. –brZaneT, rom gamarjvebis SemTxvevaSi, Tqven ki ar moxvalT xelisuflebaSi, aramed xalxi. ras gulisxmobT, ufro rom dakonkretdeT? –yvelaferi iqneba Ria da gamWirvale, metic_ vapirebT CvenTan erTad pasuxismgebloba gavunawiloT mosaxleobas, yvela sofelSi Sedgeba kanoniT gaTvaliswinebuli dasaxlebis saerTo krebebi, sadac survili iqneba ra Tqma unda. es imitom, rom soflis daukiTxavad veravin gayidos raime saxis qoneba, veravin moaxvios Tavs iseTi proeqtebi, romlebic maT ar sWirdebaT. piriqiT, mosaxleobam unda imsjelos, miiRos gadawyvetilebebi da Cven maT ganxorcielebaSi davexmaroT. amas hqvia pasuxismgeblobis gadanawileba, xalxTan erTad moqmedeba. xmamaRla vacxadebT, Cveni mosvlis SemTxvevaSi dasruldeba yvelanairi saubrebi ,,atkatebze“, anu fulis gaTeTrebaze. xels ver vadebT veravis, Tumca arsebobs xmebi, romlis mixedviTac dRes aqtiurad mZvinvarebs korufcia. –Tqven adgilobrivi TviTmmarTvelobis eqsperti brZandebiT, iqneb ufro kargad gagvacnoT misi funqcia da ufleba–mosilebebi? –bevrs hgonia, rom TviTmmarTveloba warmoadgens saxelmwifo struqturas, an mis warmonaqmns. sinamdvileSi, es xalxis uflebaa, TviTon ganaxorcielos adgilobrivi saqmeebi da sazogadoebasTan SeTnxmebulad unda imoqmedon arCeulma pirebma. Tu meri ar iTvaliswinebs xalxis azrs, ar usmens maT, iRebs damoukidebel da subieqtur gadwyvetilebebs, maSin is meri ki ara, raikomis mdivania, romelic pasuxs agebs ara xalxis, aramed gamomgzavni cekas winaSe. TviTmmarTvelobis funqciaa maRal doneze miawodos mosaxleobas servisebi: gazi, wyali, eleqtroenergia, gzebis keTilmowyoba, baRebi... Tumca arsebobs kodeqsSi muxli, romelic socialuri programebis xelSewyobas iTvaliswinebs. aravin moatyuos xalxi, rom Tu amiran gigineiSvili mova merad, centraluri xelisufleba dablokavs mis gadawyvetilebebs. arsebobs sabiujeto kodeqsi, sadac weria ramdeni gaqvs Tanxa da rogor unda gaxarjo is. amasTan erTad ,,evropuli saqarTvelo“ ambobs, adgilobrivi biujetis reformireba SeiZleba ise, rom pensionerebs daematos 20–20 lari. xarjviT biujets gadaviyvanT programulze anu biujeti iqneba orientirebuli ara xarjvaze, aramed Sedegebze. –Zalian rTuli iqneba daupirispirdeT saxelisuflebo resurs, xolo Semdeg daicvaT xmebi. rogor apirebT amas? –swored kardakar siaruliT, mosaxleobisTvis imis gagebinebiT, rom Cven ar movdivarT fulis gasakeTeblad da gasaTeTreblad. warvudgenT im programebs da proeqtebs, romlebic maTTvis iqneba Zalian misaRebi. rac Seexeba xmebis dacvas, aravis mivcemT saSualebas moiparos xalxis arCevani. Cveni partiis da komisiis wevrebi maqsimalurad daixarjebian imisaTvis, rom samarTliani Sedegi ixilos sazogadoebam. Tornike jijieSvili

განყოფილება: პოლიტიკა
გადასვლები: 0
FACEBOOK კომენტარები