ჰო და არას ჭიდილია ერთადერთი გზა ჭეშმარიტების აღმოჩენისა და პოვნისა ილია

"ჰო და არას ჭიდილია ერთადერთი გზა ჭეშმარიტების აღმოჩენისა და პოვნისა" ილია

ვინ არის გაერთიანებული ოპოზიციის მერობის კანდიდატი ლია მუხაშავრია?

10-09-2021, 13:12

შეიძლება ბევრმა თქვენგ­ანმა იცის, რომ ლია მუხა­შავრია უკვე 6 წელია ლანჩ­ხუთში, შუხუთში ცხოვრობს და აქედან აგრძელებს თავის პროფესიულ საქმიანობას, ანუ იცავს საქართველოს მოქალ­აქეთა უფლებებს ადამიანის უფ­ლებათა ევროპულ სას­ამ­არ­თლოში, სტრასბურგში. მან დაა­ფუძნა სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი „გურიის თხილი“, რომელიც ლანჩ­ხუთის სოფლე­ბის 98 თხილის მწარმოებელ ოჯახს აერთიანებს. კოოპერატივმა 2017 წელს ლანჩხუთის ცენტრში ააშენა და აამუშავა თხილის გადამამუშავებელი სა­წარმო, სადაც დღეისათვის და­საქმებულია 25 ადამიანი.


ლია მუხაშავრია უფლებადამცველი იურისტია 1989 წლიდან, მას შემდეგ, რაც დაამთავრა თსუ იურიდიული ფაკულტეტი და გახდა ადვოკატი. 1994-1995 წლებში ის სწავლობდა აშშ-ში,  როგორც ედმუნდ მასკის სტი­პენდიანტი, ფილადელფიის, ტემპლის სამართლის სკოლაში, სადაც მიიღო სამართლის მაგისტრის წოდება. აშშ-დან დაბ­რუნების შემდეგ, მან გააგრძელა თავისი საქმიანობა, მაგრამ უფრო მაღალ დონეზე - დააფუძნა და სათავეში ჩაუდგა არასამ­თა­ვრობო ორგანიზაცია „კონსტიტუციის 42-ე მუხლ“-ს და ამ ორგანიზაცი­ას­თან ერთად მოიგო არა ერთი პრეცენდენტული სა­ქმე როგორც საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართ­ლო­ში, ისე ევროპულ სასამართ­ლოში, სტრასბურგში. 
ლია მუხაშავრია პირველი ქართველი ადვოკატია, რომელმაც მოუგო პირველი პრეცენდენტული საქმეები ევროპულ სასა­მართლოში საქართველოსა და რუსეთის მთავრობებს, კერძოდ, ასანიძე საქართველოს წინააღ­მდეგ და შამაევი და 12 სხვა საქართველოსა და რუსეთის წი­ნააღმდეგ. მიუხედავად ამ პროფესიული მიღწევებისა, მას მიაჩნია, რომ მისი ყველაზე დიდი დამსახურებაა მისი თაოსნობით  21 ქართველი ადვოკატისთვის უცხოელი ექსპერტების მონაწი­ლე­ობით ჩატარებული ტრენინგი 2002-2003 წლებში. ამ ტრენ­ინგის შედეგად ჩვენს ქვეყანაში ჩამოყალიბდა ადვოკატების უძ­ლიე­რესი გუნდი, რომელიც წარ­მატებით იგებს საქმეებს ევროს­ასამართლოში.
ლია მუხაშავრიას იცნობენ, როგორც დიდი მიღწევების მქო­ნე ადვოკატს ევროპისა და აშშ-ის პროფესიულ წრეებში, მას მონაწილეობა აქვს მიღებული საერ­თაშორისო საქმეებში ლონ­დონში, სტრასბურგსა და ვაშ­ინგტონში. როგორც ადვოკატი ის ორჯერ იყო მიწვეული და მუშაობდა ლონდონში საადვოკატო ფირმასა და საერთაშორისო უფლება­დ­ა­ცვით ორგანიზაციაში, მას ასევე გააჩნია აშშ-ში, ფილადელფიაში მოქმედი საერ­თაშორისო ნობე­ლის მშვიდობის პრემიის ლაურეატ ორგანი­ზაციაში მუშაობის გა­მოცდი­ლე-ბა.
ლია მუხაშავრია   არის გაე­რო-ს და მრავალი საერთაშო­რისო ორ­განიზაციის ექსპერტი და საერთაშორისო ტრენერი წამების საკითხებში, ასევე საქ­ართველოში ჩატარებული საე­რთა­შორისო კო­ნფერენციების, სემინარებისა და ვორქშოფების ორგანიზატორი, მომხსენებელი და მასპინძელი.
ლია მუხაშავრია იყო პირველი მომხმარებელთა უფლებების დამცველი კომუნიკაციების სფერ­ოში.
ლია მუხაშავრიას აქვს საე­რთაშორისო დონორ ორგა­ნიზაციებთან მუშაობის დიდი გამოცდილება, ის იყო და დღესაც არის რამდენიმე საე­რთაშორისო ორგანიზაციის ბორდის და ხელმძღვანელი ორგანოს წევრი. მას შეუძლია ლანჩხ­უთისთვის დამატებითი უცხოური ინვესტიციებისა და დონორების დაფინანსების მოპო­ვება და ლან­ჩხუთის განვითა­რებისათვის მრა­ვალი პროექტის დაფინანსება.
ლია მუხაშავრიამ განათლება მიიღო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკ­ულტეტზე, შემდეგ აშშ, ფილ­ადელფიაში, ტემპლის სამარ­თლის სკოლაში, შემდეგ გერმა­ნიაში, მაინის ფრანკფურტში საბანკო აკადემიაში, მან თსუ-ში ასევე დაამთავა კინორეჟისურის ფაკუ­ლტეტი ოთარ იოსელიანისა და ბუბა ხოტივარის კლასში.
აირჩიეთ ლია მუხაშავრია ლა­ნჩხუთის მერად, თუ გინდათ, რომ ლანჩხუთი გახდეს დასაქმების, ნორმალური  ცხოვრებისა და შვი­­ლების აღზრდის ადგილი. ლია მუხაშავრია შექმნის თქვენ­თვის ახალ სამუშაო ადგილებს, აამუშავებს ახალ საწარმოებს და აღადგენს არსებულ და დღეს უმოქმედო ინფრასტრუქტურას, ბიუჯეტის ყველა თეთრი დაი­ხარჯება მხოლოდ და მხოლოდ მიზნობრივად და მოხმარდება მუნიციპალიტეტის აღმშენებ­ლო­ბას, ლანჩხუთელების ადგილზე დამაგრებას, სამუშაოდ უცხოეთსა და დიდი ქალაქებში წასული მოსახლეობის, განსაკუთრებით ახალგაზრდობის დაბრუნებას და დაკეტილი სახლებისა და სოფ­ლების გამოცოცხლებას. ყველა ლანჩხუთელი ძალიან მალე საკუთარ ოჯახზე იგრძნობს ცვლილებებს, რასაც ლია მუ­ხაშავრიას მერად არჩევა მას მოუტანს!                  R

განყოფილება: მთავარი თემა
გადასვლები: 677
FACEBOOK კომენტარები
რეკლამა