ჰო და არას ჭიდილია ერთადერთი გზა ჭეშმარიტების აღმოჩენისა და პოვნისა ილია

"ჰო და არას ჭიდილია ერთადერთი გზა ჭეშმარიტების აღმოჩენისა და პოვნისა" ილია

დილით ოქრო ხარ სტუმარო…

30-08-2017, 00:00

movaleobasac da stumarTmaspinZlobis wesi ar daarRvia - ,,dRes stumaria is Cemi, Tund zRva emarTos sisxlisa~ - aseTia misi gadawyvetileba. cxadia amis Semdeg Zalze didi dro gavida, cvlilebebi moxda cxovrebaSic da adaminTa gonebaSic bevri Rirebuleba gadafasda. amas sxvanairi TvaliT vuyurebT dRevandeli gadasaxedidan, magram stumari, qarTveli kacisTvis yovelTvis pativsacemi iyo da axlac ase rCeba, cota ufro adre, roca cxovreba gansxvavebuli iyo, bevrs axsovs rogor iRebdnen stumrebs oficialur wreebSi Tu rigiT ojaxebSi. dRes, roca didi umravlesobis cxovreba mkveTrad Seicvala da yvelas sakuTari Tavi gasWirvebia, naklebad moiZebneba ojaxi, albaT mTlad waqceuli Tu araa, stumrisTvis daxvedra rom ar SeeZlos. stumari RvTisaao, da yovelTvis RvTiswyalobad miiCnevdnen mis mosvlas, stumrebic Tavis mxriv modiodnen da garkveuli drois Semdeg midiodnen sakuTar saxlebSi, dRes ki didad samwuxarod, saqarTveloSi bevri gvyavs stumari, romelic gvewvia, swavlis mizniT, turistuli marSrutiT, droebiTi samuSaos saZebrad, kidev uamravi sxva mizniT, magram saxlSi wasvlas aRar Cqarobs, is ki arada sxva Tavisianebsac iwvevs da borotad sargeblobs Cveni xalxis keTilganwyobiT, ukve iqamde mividnen, rom erTi leqsisa ar iyos - ,,arsad wava, Tundac scemo saxriT, Cven ki isRa dagvrCenia, visxdeT da vilocoT - RmerTo, im dRes momaswar, yvela stumars Tavisi moenatros saxli", magram arc mTlad asea, marto locva verafers gviSvelis, Tu ase gavagrZelebT male imas mivaRwevT, rom sakuTar qveyanaSi Tavadve gavxdebiT stumrebi, Tanac arasasurveli. dRes Tu raime keTdeba Cvens qveyanaSi, mxolod turistebisa da Camosuli stumrebisTvis. sastumroebi, restornebi, kafe-barebi, gasarTobi centrebi, festivalebi, gvstumroben ucxoeli musikosebi da momRerlebi. gasagebia amas garkveuli Semosavali moaqvs, magram ara yovelTvis. ai, sul axlaxans Catarebuli festivalis magaliTi gavixsenoT samegrelos regionSi, mere ra, Tu ar gamarTlda organizatorTa gaTvlebi, samagierod axalgazrdebma xom gaicnes gansxvavebulad Cacmuli, gansxvavebulad moazrovne, gansxvavebuli orientaciis Tanatolebi. es yvelaferi Zalian male Tavis gavlenas iqoniebs Cvens sazogadoebaze. gansakuTrebiT mis im nawilze, romelic axla dgas gzis gasayarze da irCevs romel gzas daadges, saiT ukeTesia. ra Tqma unda, aravin fiqrobs imas, rom isev karCaketilobis xanaSi davbrundeT, sxva qveynebTan rkinis farda CamovafaroT, magram yvelafers zomiereba sWirdeba. es Tema yvelas awuxebs, yvela cdilobs raRac gaakeTos, rogorc mas esmis ise imoqmedos, magram patriotizmis da qveynis siyvarulis damtkiceba mxolod marSebiTa da demonstraciebiT ver moxdeba, verc sxvadasxva gamaRizianebeli transfarantebiT, es mxolod viTarebas daZabavs da urTierTobas waaxdens Cvens qristian Tu mahmadian mezoblebTan, garda amisa isic gasaTvaliswinebeli faqtoria, rom uamravi qarTveli aris wasuli droebiT da mudmivad sxva qveynebSi, isic nu dagvaviwydeba, rom bevri maTgani arc mTlad sasurveli stumria, xSirad gvesmis, rom zogierTi maTgani mZime danaSaulsac sCadis, aqaurebs ki ara mxolod konkretul pirovnebebze, aramed zogadad qarTvelebe uCndebaT cudi warmodgena. dRes Zalian bevrs laparakoben qarTuli miwis ucxoelebze miyidvis Sesaxeb, yvela aRiarebs, rom saqarTvelo mciremiwiani qveyanaa, amas emateba okupirebuli teritoriebi Tu bolo dros damkvidrebuli mcocavi okupaciis Sedegad dakarguli miwebi, magram is miwebi, romelic, sadavo da sabrZolo araa, daumuSavebelia, mosavals ver iZleva. dRes im soflebis umravlesoba, romelic winaT mesimindeebiT iyo ganTqmuli farTobebs ver iTvisebs, yvelasTvis kargad cnobili mizezebis gamo, marto surviliT mosavals ver moviwevT, cxadia Tu am saqmeSi ormxrivad sasargeblo investicia ganxorcieldeba cudi ar eqneba, magram yvelafers sWirdeba specialistebis gaTvlebi, grZelvadian perspeqtivaze fiqri da ara emociebze damyarebuli wamoZaxilebi, mokled am Temebs Zalian frTxili, gonivruli ganxilva sWirdeba, raRa Tqma unda, mosaxleobasTan mudmivi kontaqtiT da konsultaciiT. modiT, msgavsi sakiTxebis gadaWra kompetentur organoebs movTxovoT, aseTi mwvave sakiTxebi unda regulirdebodes qveynis mTavari kanonis ZaliT da ara iseTi, romelze saubaric uxerxuli da uadgiloc aris zogjer. stumars ver davarqmevT imas, vinc maspinZlis sakuTari saxlidan gagdebis gegmas saxavs, sxvisi qonebis dapatronebas cdilobs, sxvisi miwebis mitacebas da sxvisi istoriis Tavisad gasaRebis wyurvili hklavs, aseTebs aucileblad erTi brZnuli gamonaTqvami unda Sevaxseno: ,,diliT oqro xar stumaro~.. marina CxaiZe

განყოფილება: კულტურა
გადასვლები: 0
FACEBOOK კომენტარები
რეკლამა