ცხოვრება 2012 წლის შემდეგ, ანუ მოვტყუვდით თუ არა

2003 წელს ქვეყნის სათავეში მოვიდა ძალა, ,,ნაციონალური მოძრაობის“ სახით, რომელმაც ძალზედ დიდი ეფექტი მოახდინა ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების კუთხით. საქართველო მიუახლოვდა ევროსტანდარტებს, მაგრამ როგორც ყოველთვის ხდება, საუკეთესო თვისებების გამოვლინების შემდეგ, მათაც გვაჩვენეს თავიანთი უაროფითი მხარეები, რაც ძირითადად ადამიანის უფლებების შელახვის კუთხით აისახა. ხალხმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც ახალი ძალა უნდა მოსულიყო სათავეში, 2012 წლისთვის საუკეთესო ვარიანტი ,, ქართული ოცნება“ აღმოჩნდა, რომელმაც თავის მხრივ უამრავი წინასაარჩევნო დაპირებები გასცა. წარმოგიდგენთ დღევანდელი ხელისუფლების მაშინდელ დაპირებებს და შესრულებულ საქმეებს. კოალიციის გეგმების ძირითდი ნაწილი მოდიოდა პირველ ოთხ წელიწადზე. შემოგთავაზებთ მხოლოდ ისეთ საკითხებს, რომლებიც მნიშვნელოვან როლს შეასრულებდა საზოგადოების კეთილდღეობის მოწყობაში.


ვრცლად: ცხოვრება 2012 წლის შემდეგ, ანუ მოვტყუვდით თუ არა

პოლიტიკა ქართულად, ანუ როგორ მივყვებით დინებას

კარგად მოგეხსენებათ რა ხდება საქართველოში, როგორი ფინანსური სიდუხჭირეა, რა მასშტაბებს მიაღწია მიგრაციამ. სოფლის მეურნეობა უბრალოდ აღარ გვაქვს, ამ დღეებში თხილი 50 თეთრადაც ვეღარ იყიდება, არავისთვის სიახლეს არ წარმოადგენს ის, რომ სიმინდის მოსავალი თითქმის ნულის ტოლი იქნება. გაიმართა საკრებულოს სხდომები, პრესაში იწერება ბევრის მოსაზრებები, თუ როგორ გადავარჩინოთ შიმშილს მოსახლეობა, მაგრამ ყველამ კარგად ვიცით, ეს მხოლოდ პოპულისტური და უშედეგო განცხადებებია. ბოლოდროინდელმა სტიქიურმა მოვლენებმაც ცხადჰყო, არის თუ არა სახელმწიფო მზად გაუმკლავდეს მსგავს გამოწვევებს. თუნდაც აზიური ფაროსანა ავიღოთ, ლანჩხუთელი პოლიტიკოსისა არ იყოს ,,ცუანასთან ბრძოლაში სახელმწიფო დამარცხდა“


ვრცლად: პოლიტიკა ქართულად, ანუ როგორ მივყვებით დინებას

არჩევნები უკვე ყალბდება

პატივცემულო რედაქცია, ვიცი, რომ თქვენი გაზეთი ობიექტური და სამართლიანია, როგორც მოქალაქემ მინდა ჩემი აზრი გამოვხატო საჯაროდ, რასაც კანონი მავალდებულებს, საგაზაფხულო არდადეგების პერიოდში ვიმყოფებოდი სოფელ აკეთში შვილიშვილებთან ერთად. ვცხოვრობ ქ.თბილისში, მაგრამ ზაფხულობით ჩამოვდივარ ჩემს მშობლიურ სოფელში დასასვენებლად; ჩემს გასაოცრად შემთხვევით წავაწყდი ასეთ საუბარს. სოფლის გამგეობაში დარეკა ვიღაც ქალბატონმა, რომელმაც სოფლის ერთ-ერთ ხელძღვანელს მოსთხოვა სია ვის დანიშნავდა უბნებში კომისიის წევრებად, საოლქოში.
გამოვიკითხე სოფელში და მითხრეს, რომ ყოველ არჩევნებზე ქართული ოცნების შტაბი ნიშნავს საოლქოს კომისიის წევრებსო, რა საჭიროა მაშინ ფორმალური კონკურსი? რისთვის იხარჯება თანხა თუ უკვე გადაწყვეტილია ვინ იქნება საუბნო კომისებში, საოლქოდან არჩეული, არ აქვს მნიშვნელობა ცოდნას, განათლებას, კვალიფიკაციას, საინტერესოა ქართული ოცნების ~ ოფისში თუ არის ვინმე ისეთი პიროვნება ვისაც აღებული აქვს საარჩევნო მოხელის სერთიფიკატი ცესკოდან?!..
ბატონებო, ყველას წარმატებას გისურვებთ, მაგრამ ხალხს კიდევ ნუ მოატყუებთ ჩვენ ისედაც ვიცით, რომ არჩევნები უკვე ყალბდება, ვიყავი ,,ქართული ოცნების ~ მხარდამჭერი, მაგრამ მწარედ მოვტყუვდი.
თ. მორჩილაძე
ქა.თბილისის 141 -სკოლის ყოფლი პედაგოგი


მეტის გაკეთება შეეძლო როგორც საკრებულოს, ასევე გამგეობას

ჩვენი გაზეთის სტუმარია ცნობილი კარდიოლოგი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, კლინიკა ,,ჯანმრთელობას“ დირექტორი, ოთხი მოწვევის საკრებულოს დეპუტატი ამირან ქანთრია.
–ბატონო ამირან, კარს მოგვადგა თვითმმართველობის არჩევნები, როგორ ფიქრობთ, ხალხი კვლავ გამოუცხადებს ნდობას ,,ქართულ ოცნებას“?
–შესაძლოა სუბიექტური ვიყო, მაგრამ ვფიქრობ დღეს კოალიცია უალტერნატივო ძალაა. წლებია ,,მრეწველებში“ ვარ, როგორც მოგეხსენებათ მრეწველები და კონსერვატორები შეურთდნენ კოალიციას. არ ვამბობ რომ ყველაფერი კარგადაა, თუმცა რიგ საკითხებში სერიოზული პროგრესი გვაქვს. ესაა სიტყვის თვისუფლება, ადამიანის უფლებათა დაცვა, ჯანდაცვა, ინფრასტრუქტურული პროექტები. შესაძლოა მუდმივად არ აპელირებს ხელისუფლება გაკეთებულ საქმეებზე, თუმცა მიმაჩნია წინა ხელისუფლებაზე ნაკლები საქმე არ გაკეთებულა. უბრალოდ ,,ნაციონალური მოძრაობა“ საკმაოდ დიდ რეკლამირებას უკეთებდა საკუთარ საქმიანობას. გვაქვს უამრავი ახალი პროგრამა, რომელიც მოსახლეობას მნიშვნელოვნად წაადგება.


ვრცლად: მეტის გაკეთება შეეძლო როგორც საკრებულოს, ასევე გამგეობას

თუ მერი არ ითვალისწინებს ხალხის აზრს, არ უსმენს მას, ის მერი კი არა - რაიკომის მდივანია

Amirani ,,ho da ara“ SemogTavazebT interviuebs da mokle biografiebs lanCxuTis municipalitetis merobis yvela kandidatTan. jerjerobiT ar dasrulebula konsultaciebi yvela partiaSi Tu sainiciativo jgufebSi kandidatebis oficialurad wardgenasTan dakavSirebiT.erTaderTi, vinc 100 procentiT dadasturebulia da merobisTvis ibrZolebs es amiran gigineiSvilia, is  kandidatad ,,evropulma saqarTvelom“ waradgina. is daibada 1962 wels juruyveTSi, warCinebiT daamTavra juruyveTis saSualo skola, 1985 wels aseve warCinebiT daamTavra politeqnikuri instituti eleqtronikis inJinris, xolo 1992 wels Tbilisis saxelmwifo universiteti ekonomistis specialobiT. 2003 wels gaiara sertificireba amerikis SeerTebul StatebSi menejmentis da piaris ganxriT. batoni amirani 2001 wlidan arasamTavrobo seqtorSia, is am saqmianobas mxolod 2013-2014 wlebSi mowyda, rodesac lanCxuTis municipalitetis sakrebulos Tavmjdomare  iyo. igi aris sami mowvevis sakrebulos deputati. amiran gigineiSvili aris eqsperti TviTmmarTvelobis sakiTxebSi, rogorc evropis sabWos, aseve evropis komisiis egidiT. hyavs meuRle da sami Svili.


ვრცლად: თუ მერი არ ითვალისწინებს ხალხის აზრს, არ უსმენს მას, ის მერი კი არა...

მოიწონეთ სტატია