დასავლეთ საქართველოს პრობლემა - მოსახლეობა მოსავლის გარეშე დარჩა

25 agvistos gaimarTa lanCxuTis municipalitetis sakrebulos sxdoma, romelsac sakrebulos Tavmjdomaris moadgile besik tabiZe uZRveboda. sxdomaze ganixiles da daamtkices Semdegi sakiTxebi:

,,lanCxuTis municipalitetis gamgeobis Tanamdebobis pirTa da sxva momsaxureTa saStato nusxisa da Tanamdebobrivi sargos odenobis damtkicebis Sesaxeb“. aseve deputatebma daamtkices gankarguleba

,,lanCxuTis municipalitetis teritoriaze saarCevno-saagitacio masalebis ganTavsebis regulirebis Sesaxeb“.Zaladakargulad gamocxadda dadgenileba,, lanCxuTis  municipalitetis sakrebulos moxeleTa konkursisa da atestaciis Catarebis da sakonkurso-saatestacio komisiis saqmianobis debulebis damtkicebis Sesaxeb“. Zaladakargulad gamocxadda aseve gankarguleba ,, lanCxuTis municipalitetis sakrebulos sajaro moxeleTa sakonkurso-saatestacio komisiis Tavmjdomaris daniSvnis Sesaxeb“. sakrebulom daamtkica am dRis yvelaze xmauriani gankarguleba: ,,lanCxuTis municipalitetis qonebis saxelmwifosTvis usasyidlod gadacemis Sesaxeb.“


iyo tradiciuli ,,sxvadasxva“. 

 rogorc ukve mogaxseneT, didi xmauri gamoiwvia ,, lanCxuTis municipalitetis qonebis saxelmwifosTvis usasyidlod gadacemis Sesaxeb“ gankargulebam. rogorc momxsenebelma, batonma gogi facuriam ganacxada, aziuri farosanas mier miyenebulma zaralma kritikul zRvars miaRwia, aqedan gamomdinare, soflis meurneobis saministrom miiRo gadawyvetileba, farosanas winaaRmdeg awarmoos farTomasStabiani brZola, xolo municipalitetis sakuTrebaSi naSTad darCenili bifetrinis Semcveli preparati ukan waiRos. aseve ar aris bolomde gaxarjuli Tanxa, romelic mavneblis winaaRmdeg brZolisTvis iqna gamoyofili. 210 000-dan mxolod naxevaria gaxarjuli. facurias sityviT gamosvlam bevri deputatis gacxareba gamoiwvia. erT azrze idgnen macaco burWulaZe da nona murvaniZe, maTi TqmiT,  Tavis droze Zalian bevri kiTxva darCa pasuxgaucemeli, dagvianda Sewamvlis procedurebi, Sedegad ki mosaxleoba SimSilis zRvarze imyofeba. deputat ia CxaiZis gancxadebiT, Sewamvlis RonisZiebebi Seferxda im adamianebis gamo, vinc dezinformacias avrcelebda mosaxleobaSi da aSinebda maT. ra Tqma unda is ,,nacionalur moZraobas“ gulisxmobda, bolos daamata isic, rom misma partiam ,,nacionaluri moZraoba“ daamarcxa da farosanasac iolad gaumklavdebian. qalbaton deputats gia goguaZem hkiTxa Tu ramden regionSi idga es problema,  pasuxad miiRo, rom yvelgan 13-ve regionSi. ,, maSin sainteresoa, rogor movaxerxeT me da kaxa askuravam dagverwmunebina yvela regioni imaSi, rom Txili ar SeewamlaT“-gaikvirva goguaZem. roman biwaZis TqmiT, mTavroba aziur farosanasTan brZolaSi damarcxda: ,,aziuri farosana, rom marTlac seriozuli mavnebelia, yvelani vTanxmdebiT. faqtiurad masTan brZolaSi saqarTvelo damarcxda. diax, centralur gazeTebSi stadiac gamoqveynda saTauriT ,,cuanasTan brZolaSi saqarTvelo marcxdeba“. es aris dasavleT saqarTvelos tragedia, radgan realurad aramarto Txilis mosavlis(fuladi Semosavlis) gareSe darCa Cveni glexoba, aramed am mavnebelma faqtiurad gaanadgura kurkovani da Teslovani xili, baRCeuli da axla simindis naTesebs Seesia. adgilobrivi xelisufleba atyuebs xalxs imis nacvlad rom simarTle uTxras, ar aRiareben, rom ar gaaCniaT gamocdileba msgavsi mavneblis dasamarcxeblad, gvian daiwyes qimiuri wamlobis samuSaoebi.  ar varga kolegebo amaze dumili, radgan simarTlis saTqmelad da maTi interesebis dasacavad agvirCia mosaxleobam Cven“-ase daasrula sityva biwaZem. daviT CxartiSvilma amerikeli instruqtoris braleulobaze isaubra, misi TqmiT zedmetad daaSines xalxi, rodesac eubnebodnen, rom Zalzed sarisko iyo am preparatis Cvens realobaSi gamoyeneba. isaubra agreTve jumber blagiZemac, sufsis maJoritars ukvirs, Tu ratom ar iqna Zveli meTodebi gamoyenebuli Sesawamlad, maT Soris aviacia.  emzar TevdoraZis, gia goguaZis da sxva deputatebis TqmiT, am etapze saukeTeso gamosavali mosaxleobisTvis kompensaciis darigebaa.

Tornike jijieSvili      

მოიწონეთ სტატია